Register

Avertissement et utilisation du site
Avertissement et utilisation du site
Autre(s) page(s) :
Autre(s) article(s) :
Avertissement et utilisation du siteForum

Hoewel de beheerders, webmaster en moderators van dit forum zullen trachten elk algemeen verwerpelijk materiaal zo snel mogelijk te verwijderen of aan te passen, is het niet mogelijk om elk bericht te lezen. Dit gegeven erkent u dat alle berichten die op dit forum worden geplaatst de visies en meningen van de auteurs geven, en niet die van de beheerders, moderators of webmaster en dat deze niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de geplaatste inhoud van dit forum.

U gaat ermee akkoord geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, dreigende, seksueel georienteerde of anderzijds verwerpelijke berichten te plaatsen, die van toepassing zijnde regels en/of wetten schenden. Het plaatsen van dergelijke berichten kan ertoe leiden dat u onmiddelijk en permanent wordt verbannen van deelname aan dit forum, en uw service provider kan geinformeerd worden. Het IP-adres van alle berichten wordt opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen opleggen. U gaat ermee akkoord dat de webmaster, beheerder en moderators van dit forum het recht hebben om onderwerpen te verwijderen, bewerken, verplaatsen of sluiten wanneer zij dit nodig vinden. Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat de informatie die u bij ons invoert wordt opgeslagen in een database. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt zonder uw toestemming aan de webmaster, kunnen de beheerder en moderators niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hack-poging die ertoe leidt dat de gegevens vrijkomen.

De webmasters, administrators, eigenaars, moderators of zelf gebruikers van dit forum kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevonden informatie op dit forum, of het teksten of andere downloadbare documenten zijn. Alle informatie wordt ter indicatieve titel aangeleverd.

Website

Aan het gebruik van deze website (de Site) zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de Site, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de Site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Site de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Ciné Espace kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Site.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster contacteren.

Onderbrekingen

Ciné Espace tracht onderbrekingen in het raadplegen van de Site zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Ciné Espace niet garanderen dat de Site volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks

De Site kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Ciné Espace geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Ciné Espace biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Ciné Espace met of van deze websites of van hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creeren naar de Site, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster.

Aansprakelijkheid

Ciné Espace kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Site of van de op of via de Site verkregen informatie. Ciné Espace is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de Site, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als zware fout gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de Site of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is Ciné Espace aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Site, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de Site hebt verkregen.

U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. Ciné Espace verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Site of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Site geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de Site en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciale wijze te exploiteren.

Autre(s) article(s) :
Avertissement et utilisation du site
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Auteur Conversation